Πιστοποιητικά

Επαγγελματική αριστεία.

Είμαστε περήφανοι για τα πιστοποιητικά που έχουμε αποκτήσει.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISO 14025

Η αντίδραση στη φωτιά του υλικού Kerrock στον κατασκευαστικό τομέα αποδείχθηκε από μια ανάλυση που ασχολείται με τη συμπεριφορά του στην αρχική φάση πυρκαγιάς. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13501-1 (Σύστημα Euroclass).

Το υλικό Kerrock δοκιμάστηκε επίσης για ανάπτυξη καπνού και τοξικότητα σύμφωνα με το Ψήφισμα MSC: 61 (67, κωδικός FTP, Συνημμένο 1, Μέρος 2. Η εταιρεία Exova Warringtonfire πραγματοποίησε τις αντίστοιχες δοκιμές και το υλικό Kerrock πληροί τις απαιτήσεις του IMO FTPC, Μέρος 2, Ενότητα 2.6.1.1 Καπνός και Ενότητα 2.6.2 Τοξικότητα στην ανάπτυξη καπνού και τοξικότητα. Αυτό καταδεικνύει την καταλληλότητα χρήσης υλικού Kerrock για χωρίσματα, επενδύσεις ή οροφές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κτιρίων και Πολιτικών Μηχανικών της Σλοβενίας πραγματοποίησε ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντος (ανάλυση LCA) για σύνθετα πάνελ Kerrock και εξέδωσε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) με βάση την ανάλυση LCA σύμφωνα με το ISO 14025 και το EN 15804:2012 + A2:2019.
Το EPD υπολογίζει τον αντίκτυπο του Kerrock στην υπερθέρμανση του πλανήτη και άλλους σημαντικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα για το EPD δείχνουν ευνοϊκές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και είναι σύμφωνα με τη δέσμευση της Kolpa d.o.o. για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Kerrock.

ISEGA 2021

Το Kerrock® αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων. Επιπλέον, το Kerrock+ διαθέτει εξαιρετική αντιβακτηριακή δράση. Οι δοκιμές και η αναφορά αξιολόγησης της αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας στο υλικό Kerrock® πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο BASF (Αρ. αναφοράς BSL-140, TA20100906).

ISO 9001

Η Kolpa d.o.o., ο κατασκευαστής των προϊόντων Kerrock®, διαθέτει ένα καθιερωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001. Αυτό αποδεικνύει την ικανότητά του να διασφαλίζει με συνέπεια την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και τους ισχύοντες κανονισμούς.

ISO 14001

Το αντίστοιχο πρότυπο προσφέρει τη δυνατότητα συστηματοποίησης περιβαλλοντικών πτυχών που προκύπτουν από κάθε δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία. Εκτός από την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης, ενθαρρύνει επίσης την κοινωνική και οικονομική ισορροπία και την κοινωνική ευθύνη. Η Kolpa d.d., ο κατασκευαστής του Kerrock®, διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 19712 - Σλοβενικό Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών

Το Kerrock® πληροί και υπερβαίνει όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 19712 που ισχύουν για διακοσμητικά υλικά σκληρής επιφάνειας και για επιφάνειες εργασίας, επενδύσεις και σχεδιασμένα προϊόντα. Μέρος 2: Προσδιορισμός ιδιοτήτων – σύνθετα πάνελ Μέρος 3: Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στο Εθνικό Ινστιτούτο Κτιρίων και Πολιτικών Μηχανικών της Σλοβενίας (ZAG), Έκθεση Αρ. 884/18-460-1, καθώς και εσωτερικές δοκιμές στο Kolpa d.d. εργαστήριο.

Επαφή με τρόφιμα – Εθνικό Εργαστήριο Υγείας, Περιβάλλοντος και Τροφίμων

Το Εθνικό Εργαστήριο Υγείας, Περιβάλλοντος και Τροφίμων (NZLOH), το κεντρικό εργαστήριο δημόσιας υγείας της Σλοβενίας που ασχολείται με την υγιεινή και ιατρική/οικολογική δραστηριότητα, επιβεβαίωσε ότι το Kerrock® είναι ένα ασφαλές υλικό για κάθε είδους επαφή με τρόφιμα χωρίς να παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία. Συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής (όπως τροποποιήθηκε από το 2018) και τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ), αριθ. 1935/2004.

Προσόψεις και επενδύσεις τοίχων – Σλοβενικό Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών

Η κεντρική σλοβενική και ορισμένη από το κράτος αρχή για τις τεχνικές εγκρίσεις – ZAG (Εθνικό Ινστιτούτο Κτιρίων και Πολιτικών Μηχανικών της Σλοβενίας) χορήγησε τη Σλοβενική Τεχνική Έγκριση STS-11/0024 για ΦΥΛΛΟ KERROCK ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ. Η αντίστοιχη τεχνική έγκριση αποδεικνύει την καταλληλότητα και είναι απαραίτητη για τη χρήση φύλλων/στοιχείων Kerrock® για αεριζόμενες προσόψεις.

Συμπεριφορά καύσης

Η αντίδραση του υλικού Kerrock® στη φωτιά στον κατασκευαστικό τομέα αποδείχθηκε από μια ανάλυση που εξετάζει τη συμπεριφορά του στην αρχική φάση πυρκαγιάς. Οι δοκιμές διεξήχθησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13501-1 (Σύστημα Euroclass). Η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά B-s1, d0 προσδιορίστηκε για την πλάκα Kerrock®. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές:

– στο CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Italy) – Έκθεση ταξινόμησης 0710DCREA15_6
– στο ZAG (Εθνικό Ινστιτούτο Κτιρίων και Πολιτικών Μηχανικών της Σλοβενίας) – Έκθεση ταξινόμησης Αρ. P 0942/10-530-4

Πραγματοποιήθηκαν επίσης δοκιμές αντίδρασης του Kerrock στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-1 στο HFM TUM (Technische Universitat München). Η Kerrock® έλαβε τη βαθμολογία B1 για δομικό υλικό – Έκθεση δοκιμής Αρ. B15159. Το υλικό Kerrock® δοκιμάστηκε επίσης για ανάπτυξη καπνού και τοξικότητα σύμφωνα με την Ψήφισμα MSC: 61 (67), κωδικός FTP, Συνημμένο 1, Μέρος 2. Η εταιρεία Exova Warringtonfire πραγματοποίησε τις αντίστοιχες δοκιμές και το υλικό Kerrock® πληροί τις απαιτήσεις IMO FTPC, Μέρος 2, Ενότητα 2.6.1.1 Καπνός και Ενότητα 2.6.2 Τοξικότητα στην ανάπτυξη καπνού και τοξικότητα (Αρ. Έκθεσης 2011-1241-1). Αυτό αποδεικνύει την καταλληλότητα χρήσης υλικού Kerrock® για χωρίσματα, επενδύσεις ή οροφές.

MED - Εξοπλισμός πλοίων

Το υλικό Kerrock® MF είναι κατάλληλο για εξοπλισμό πλοίων καθώς πληροί τις απαιτήσεις της MED (Marine Equipment Directive). Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης καθορίζουν τα πρότυπα απόδοσης και τις δοκιμές για την Οδηγία για τον Ναυτιλιακό Εξοπλισμό. Η LAPI, ένας οίκος πιστοποίησης από την Ιταλία, πραγματοποίησε δοκιμές στο υλικό Kerrock® MF για την ενότητα B (Πιστοποιητικό Αρ. 0987/MED-B/686 Rev.1) και πραγματοποίησε έλεγχο του συστήματος ποιοτικού ελέγχου παραγωγής για την ενότητα D (Πιστοποιητικό αριθμ. 0987/MED-D/702).

Εξοπλισμός οχημάτων

Το υλικό Kerrock® είναι κατάλληλο ως προς τη συμπεριφορά καύσης των υλικών για εσωτερικές συναρμολογήσεις ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων/λεωφορείων, καθώς συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Νο. 118 (R118). Το εργαστήριο LAPI από την Ιταλία πραγματοποίησε τις δοκιμές του υλικού Kerrock (Έκθεση δοκιμής No 1386.6MT0030/19). Η DEKRA συνέταξε την Τεχνική Έκθεση Αρ. 19M3-01779-00 και σε συνεργασία με τον οργανισμό πιστοποίησης NSAI εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για το υλικό Kerrock®.

Εξοπλισμός σιδηροδρομικών οχημάτων

Το υλικό Kerrock® είναι κατάλληλο ως προς τις ιδιότητες απόκρισής του στις ιδιότητες συμπεριφοράς πυρκαγιάς των υλικών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε σιδηροδρομικά οχήματα και ορίζεται στο πρότυπο EN 45545-2 (Ευρωπαϊκή Ένωση Πρότυπη δοκιμή πυρκαγιάς σε εξαρτήματα σιδηροδρόμων). Η LAPI, ένα διαπιστευμένο εργαστήριο από την Ιταλία, πραγματοποίησε τις δοκιμές των πάνελ Kerrock. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών, το δείγμα συμμορφώνεται με το σετ απαίτησης επιπέδου κινδύνου R2 για τις τυπικές πλάκες Kerrock® (Αναφορά δοκιμής Αρ. 1800.1IS0040/19) και την απαίτηση επιπέδου κινδύνου R1 για πάνελ Kerrock® MF (Αρ. αναφοράς δοκιμής: 352.1IS0040 /20).

Εκπομπή Hos

Το RI.SE, ένα σουηδικό διαπιστευμένο εργαστήριο, μέτρησε τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) σύμφωνα με το EN ISO 16000-9:2006 (Indoor Air – Μέρος 9), καρκινογόνων ουσιών (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 1272/2008, Παράρτημα VI, 1A and 1B Cat.) και φορμαλδεΰδη και ακεταλδεΰδη (ISO 16000-3:2001) σε πάνελ Kerrock®. Οι μετρούμενες τιμές VOC ήταν πολύ χαμηλότερες από τις τιμές κατωφλίου και δεν ανιχνεύθηκαν καρκινογόνες ουσίες. Αναφορά: 2F000828. Το αποτέλεσμα της δοκιμής υποδεικνύει ότι το Kerrock® συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υψηλής ποιότητας M1 για εγγραφή σύμφωνα με την ένωση Byggvarubedömningen, Σουηδία. Η διαδικασία εγγραφής εκκρεμεί. Έχουμε επίσης έρθει σε επαφή με το UL για την απόκτηση πιστοποιητικού θερμοκηπίου που καλύπτει παρόμοια περιοχή με τον αντίστοιχο σουηδικό οργανισμό.

Προσέγγιση δήλωσης

Δήλωση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει ότι τα φύλλα, τα μπολ και η κόλλα Kerrock® που κατασκευάζονται και παρέχονται από την Kolpa δεν περιέχουν ουσίες που θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Καταχώρισης, Αξιολόγησης, Αδειοδότησης και Περιορισμού Χημικών Προϊόντων (REACH) σε ποσότητες άνω του 0,1% κατά βάρος.

Χρησιμοποιούμε ουσίες και μείγματα που έχουν καταχωριστεί από τους προμηθευτές ή τους κατασκευαστές μας. Ως μεταγενέστερος χρήστης, επικοινωνούμε τακτικά με τους προμηθευτές μας σχετικά με το REACH.

Επίσης παρακολουθούμε τακτικά τον κατάλογο των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) που διατίθεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) στη διεύθυνση; http://www.echa.europa.eu/en/candidate-list-table.

Leed

Το LEED, (Leadership and Energy & Environmental Design) είναι ένα κορυφαίο διεθνές σύστημα ή πρόγραμμα αξιολόγησης/πιστοποίησης σχεδίων (σχεδίων) στον τομέα των κατασκευών, το οποίο προωθεί επίσης τις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές στην κατασκευή κτιρίων και στη χρήση δομικών προϊόντων. Βοηθά τους ειδικούς να βελτιώσουν την ποιότητα των δομικών προϊόντων και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο τομέας των πράσινων κατασκευών αναπτύσσεται ραγδαία και έτσι οι ιδιοκτήτες και οι εργολάβοι εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης LEED.

  • Το Kerrock® είναι ένα υλικό με μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ τα προϊόντα του μπορούν να μεταφερθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν μετά το τέλος της χρήσης των κτιρίων.
  • Τα προϊόντα Kerrock® είναι πλήρως ανακυκλώσιμα και μπορούν να μετατραπούν σε πρώτες ύλες κατάλληλες για την κατασκευή νέων προϊόντων ή για άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Μεγάλα αντικείμενα (εξαρτήματα για πάνελ προσόψεων, επενδύσεις κ.λπ.) που χρησιμοποιούν κόλλες Kerrock® μπορούν να μεταποιηθούν σε άλλα προϊόντα, π.χ. έπιπλα.
  • Το Kerrock® αποτελείται από 0–40% ανακυκλωμένες ουσίες.
  • Το Kerrock® είναι κατασκευασμένο από υλικά από τις πλησιέστερες τοπικές πηγές και έτσι μειώνεται ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον.
  • Η κόλλα Kerrock® που χρησιμοποιείται για την κόλληση προϊόντων σκληραίνει πλήρως στον τελικό χρήστη και δεν απελευθερώνει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).
  • Τα προϊόντα Kerrock® είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, καθώς απελευθερώνουν σχεδόν καθόλου πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Αυτό αποδεικνύεται από τη δοκιμή που έγινε στο ανεξάρτητο εργαστήριο RI.SE (Αρ. Έκθεσης 2F000828, RI.SE).
  • Το Kerrock® είναι ένα σύνθετο υλικό που συμμορφώνεται με την Οδηγία REACH. Δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στη λίστα Ουσίες Πολύ Υψηλής Ανησυχίας (SVHC).
  • Κανένα από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πάνελ Kerrock® δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα, ενώσεις χρωμίου (VI) ή άλλες καρκινογόνες ουσίες.
  • Τα φύλλα Kerrock® είναι αυτοσβενόμενα και δεν απελευθερώνουν τοξικά αέρια σε περίπτωση εξωτερικής πηγής πυρκαγιάς (Αρ. αναφοράς 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)
Ποια είναι τα οφέλη;

Οφέλη
Kerrock

Πάνω ή μέσα σε κτίρια – Το Kerrock έχει δημιουργηθεί για να συναρπάζει. Με τα χρόνια ανάπτυξής του, έχει γίνει η Νο. 1 επιλογή αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και κατασκευαστών.

01

Αντοχή

Το Kerrock φημίζεται για την αντοχή του σε ποικίλες συνθήκες, κάτι που το διατηρεί καινούργιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

02

Επιλογές σχεδίασης

Η ατελείωτη δύναμη φαντασίας αντανακλάται στο άπειρο των πιθανών μορφών του. Το Kerrock εκπλήσσει επίσης με την εκτέλεσή του σε εξαιρετικά μικρές ακτίνες.

03

Φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία

Το Kerrock διαθέτει υψηλή οικολογική συνείδηση. Αυτό υποστηρίζεται από τα πιστοποιητικά ISO 14001 και LEED. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό για την αντιβακτηριδιακή του δράση με την ένδειξη συν (+).

04

Άπειρες εφαρμογές

Όσον αφορά τη χρηστικότητα, η λέξη “καθολικο” ισχύει στο έπακρον για το υλικό Kerrock. Πραγματικά, το μόνο όριο εδώ είναι η φαντασία σας.