ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

1. Γενικοί Όροι Χρήσης και Λειτουργίας Ιστότοπου

Ο διαδικτυακός τόπος «www.areacoracrylic.com» αποτελεί έναν ηλεκτρονικό ιστότοπο, το οποίο ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία AREA CORACRYLIC (ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) με έδρα την διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 40, ΠΑΙΑΝΙΑ, Τ.Κ. 19002 και ΑΦΜ: 068775381. Νόμιμος εκπρόσωπος της Επιχείρησης είναι ο LENGU ARMANDO PANDELI. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης είναι, τηλέφωνο: 2130 996593-5 και e-mail: showroom@areacoracrylic.com

 

Παρακαλούμε, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση (περιήγηση/εγγραφή) του παρόντος ιστοτόπου, να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν και οι οποίοι διέπουν τη χρήση και λειτουργία του. Κάθε επισκέπτης/χρήστης με την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση του «www.areacoracrylic.com», δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του αναφερόμενου διαδικτυακού τόπου και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς και με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές.

 

2. Υποχρεώσεις και Περιορισμός Ευθύνης Επιχείρησης

 

Η Επιχείρηση μας, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Για το λόγο αυτό επιδεικνύεται ιδιαίτερη επιμέλεια από εμάς στην τήρηση της γενικής υποχρέωσης ελέγχου και πρόνοιας για το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες/χρήστες του δΙαδικτυακού τόπου «www.areacoracrylic.com», σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 2130 996593-5  ή με e-mail στo showroom@areacoracrylic.com , για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το προιόν, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση μας απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η Επιχείρηση μας δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο παρόν ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και του κακόβουλου λογισμικού. Παρόλα αυτά συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες, ακόμα και κατά την περιήγησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, καθώς η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει σε ηλεκτρονική συσκευή τους εξ αυτών των λόγων. 

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο από παράνομη συμπεριφορά αυτού, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, οι προστήσαντες άλλον, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση της Επιχείρησης εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με την Επιχείρηση ενήργησε παρανόμως ή χωρίς τη συναίνεση τους. 

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη, στον ιστοχώρο του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του τελευταίου. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη, εφόσον ο τελευταίος παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αναγκαίων και μη δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησης του στον παρόντα ιστοχώρο, παραβαίνει τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς και εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης, φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεων του και υποχρεούται προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Οι παρεχόμενες, από το έμπειρο προσωπικό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, απαντήσεις ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, την ακρίβεια των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Επιχείρηση από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή. 

 

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Επισκεπτών/Χρηστών/ Συμβαλλομένων

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, κάποιου εξ αυτών των όρων, από τον επισκέπτη/χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης όρου, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στον διαδικτυακό της τόπο αποκλείοντας τον από τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιημένων από αυτόν πληροφοριών χωρίς καμία προειδοποίηση και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. 

Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, τις φόρμες παραγγελίας και εγγραφής χρηστών, τους χώρους συζήτησης (chat rooms, forums),  λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μας καταστήματος) ή τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης σχετίζεται με αυτόν (social media)), για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Επίσης το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοχώρου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα τρίτων, ευαίσθητα ή μη, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, καθώς και προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Επιπρόσθετα απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού μας ιστοτόπου να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που απαρτίζει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά ιοί, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους υπόλοιπους χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου.

Περαιτέρω, συνιστάται στους χρήστες να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του ιστοτόπου αυτού και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). 

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται πως η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτους που ενεργούν εν αντιθέσει των παραπάνω.

 

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο «www.areacoracrylic.com», με τη μορφή κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τον Ν. 2121/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Απαγορεύεται ρητά  η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτογραφικό ή φωτοτυπικό και γενικώς η οποιαδήποτε χρήση του πνευματικού έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το «www.areacoracrylic.com» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, είναι αποκλειστικά σήματα και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων/δικαιούχων των διαδικτυακών τόπων παραπομπής.

 

  1. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση μας θεωρεί εξέχουσας σημασίας την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της τόπου «www.areacoracrylic.com». Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΚ), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, τα δεδομένα που συλλέγουμε, πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τα δικαιώματα σας και γενικά για την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η Επιχείρηση μας, στην ειδική για τον σκοπό αυτό σελίδα που δημιουργήσαμε, κάνοντας click εδώ

 

  1. Αρχεία Αναγνώρισης – Πολιτική Cookies

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη όταν επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο.

Στον ιστότοπο «www.areacoracrylic.com» χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης (sessions), για τη βελτίωση της λειτουργίας του, την εύκολη σύνδεση στον λογαριασμό των χρηστών, την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, όπως προτάσεων και διαφημιστικού υλικού που ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης τα cookies, μας βοηθάνε να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται και να αναγνωρίσουμε σημεία που ίσως αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τέλος, με την χρήση cookies μπορούμε και συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση του «www.areacoracrylic.com», ώστε να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο κάνοντας click εδώ

 

7. Διαφήμιση και Εμπορική Επικοινωνία

Στον διαδικτυακό τόπο μας ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Η Επιχείρηση μας σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή (Ν. 146/1914 και 2251/1994 αντίστοιχα). Ειδικότερα απέχουμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σεβόμενοι την ελευθερία επιλογής των υποψήφιων πελατών μας και τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ενεργούμε με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. 

Η Επιχείρηση μας σέβεται τους επαγγελματικούς κανόνες που διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλματος, το επαγγελματικό απόρρητο, την εντιμότητα προς τους καταναλωτές και τους συναδέλφους και τους κανόνες δεοντολογίας (αρθρ. 7 ΠΔ 131/2003).

 

8. Τροποποιήσεις Όρων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού χώρου. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στο παρόν έγγραφο και σε κάθε άλλο σημείο του παρόντος ιστοχώρου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «www.areacoracrylic.com» και των παρεχόμενων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον επισκέπτη/χρήστη των εκάστοτε αναγραφόμενων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις ή/και καταργήσεις από την Επιχείρηση. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοχώρου), δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων, καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχόμενων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν χρήστες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Επιχείρηση.

 

Το προσωπικό της Επιχείρησης μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να συμβάλει σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή/και απορία αντιμετωπίσετε. Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση σχετική με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου, παράπονο, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του «www.areacoracrylic.com» μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ.  2130 996593-5 ή με email στο showroom@areacoracrylic.com